XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

19 grudzień 2019

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. uroczyste wręczenie odznaczeń, oraz przyjęcie budżetu na 2020 rok.

Wyróżnienia na sesji sejmiku

- Podczas grudniowej sesji sejmiku 9 pracowników urzędu marszałkowskiego zostało uhonorowanych Medalami za Długoletnią Służbę. To nagroda za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Zaszczytne odznaczenia przyznane zostały przez prezydenta RP na wniosek marszałek Elżbiety Polak. Wręczono także Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego oraz nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski.

Lubuskie ma budżet na 2020 rok

- Radni województwa lubuskiego przyjęli budżet na 2020 rok. 233 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje, co stanowi 39 proc. ogółu planowanych wydatków. Dochody regionu zaplanowano na poziome 547,1 mln zł, a wydatki na poziomie 604,9 mln zł, co daje deficyt na poziomie 57,8 mln zł. Najwięcej środków samorząd województwa zamierza przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne, ochronę zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Olga Tokarczuk Honorową Obywatelką Woj. Lubuskiego

- Lubuszanka z pochodzenia - urodzona w Sulechowie - wybitna polska pisarka, eseistka, autorka scenariuszy i poetka, ale także obrończyni praw kobiet i demokracji oraz ekologii, laureatka Nagrody Nobla Olga Tokarczuk uchwałą Radnych Województwa Lubuskiego została Honorowym Obywatelem Województwa Lubuskiego. - Olga Tokarczuk swoimi czynami wzbogaciła dorobek województwa lubuskiego – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za okres 01.01.2019 r. - 30.09.2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok:odczytanie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, przedstawienie stanowisk klubów radnych, odczytanie opinii komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji, przedstawienie stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego do opinii komisji stałych, przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego do projektu uchwały, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego, głosowanie uchwały budżetowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odroczenia spłaty raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, wynikającej z umowy Nr 2007/DF/3 z dnia 18 października 2007 r. zawartej pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., a Województwem Lubuskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii w Sulęcinie Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu realizacji zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2020-2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej drogę wojewódzką nr 276 dla zadania pn. „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Lubuskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości udziału 5/100 w części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Oldze Nawoi Tokarczuk tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 21. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Ochrony Powietrza.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmian w uchwałach Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. dotyczących wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 25. Przyjęcie protokołu z XII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad XIII sesji Sejmiku.

źródło: lubuskie.pl

Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u