Większe wsparcie na kapitał przyrodniczy regionu

16 październik 2018
Autor: 
Większe wsparcie na kapitał przyrodniczy regionu dronlubuski.pl

Zarząd województwa zwiększył pulę pieniędzy w ramach Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu. Wsparcie dotyczy projektów realizowanych poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach konkursu pieniądze zasilą 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 18,7 mln zł.

Decyzją zarządu województwa została zwiększona wartość wsparcia UE przeznaczona na Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu z kwoty 6 533 684,00 EUR na kwotę 8 833 684,00 EUR. W związku z tym uległa zwiększeniu alokacja na Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT z kwoty 2 988 989,00 EUR na kwotę 5 288 989,00 EUR.

Dzięki zwiększeniu ilości środków finansowych możliwe będzie przyznanie dofinansowania kolejnemu projektowi, który znajdował się na liści rankingowej. Ponadto, w przypadku dwóch projektów możliwe będzie również przyznanie pierwotnie wnioskowanego dofinansowania.

Na podstawie wczorajszej Uchwały:

  • nastąpi przyznanie dofinansowania Gminie Nowogród Bobrzański na realizację projektu pt. „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowogród Bobrzański”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 3 792 553,14 zł,
  • w przypadku projektu Gminy Łagów nastąpi zwiększenie wartości przyznanego dofinansowania z kwoty 1 195 500,00 zł na kwotę 2 119 502,37 zł,
  • w przypadku projektu Gminy Krosno Odrzańskie nastąpi zwiększenie wartości przyznanego dofinansowania z kwoty 4 100 212,65 zł na kwotę 6 134 778,61 zł.

Przypomnijmy, Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą Uchwałę z lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w 30 grudnia 2016 r., a zakończył się 30 stycznia 2017 r. Złożono 15 wniosków, z których 14 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej, a tym samym 14 wniosków zostało przekazanych do oceny merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej 11 projektów spełniło kryteria wyboru projektów i otrzymało co najmniej 60% maksymalnej punktacji oceny. Wszystkie projekty przeszły także pozytywnie ocenę środowiskową.

Pierwotnie kwota środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 955 000,00 zł (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 195 500,00 zł).

Na podstawie uchwał zarządu województwa nastąpiło przyznanie dofinansowania w wysokości 11 971 796,77 zł dla 6 projektów, które znajdują się na liście projektów wybranych do dofinansowania w tym konkursie.

W związku z tym, iż alokacja środków w ramach Konkursu nie była wystarczająca na objęcie dofinansowaniem wszystkich złożonych projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, w przypadku projektu – Beneficjent Gmina Krosno Odrzańskie – dofinansowanie nastąpiło po wyrażeniu przez Beneficjenta zgody na obniżenie kwoty wnioskowanego dofinansowania do kwoty 4 100 212,65 zł oraz w przypadku projektu – Beneficjent Gmina Łagów – na obniżenie kwoty wnioskowanego dofinansowania do kwoty 1 195 500,00 zł.

Źródło: lubuskie.pl

KMB

 
Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

 

Top

stat4u