VIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - Sesja absolutoryjna

24 czerwiec 2019
Autor: 

24 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni zapoznali się z raportem o stanie województwa za rok 2018 oraz udzielili Zarządowi Województwa Lubuskiego wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu. Sejmik udzielił także absolutorium zarządowi województwa za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Sesja rozpoczęła się od życzeń i podziękowań dla radnej Elżbiety Płonki, która objęła mandat poselski w miejsce minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbiety Rafalskiej, która zasiądzie w Parlamencie Europejskim. Elżbieta Płonka otrzymała kwiaty z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak i przewodniczącej sejmiku, Wiolety Haręźlak.

- Chce bardzo podziękować radnym wszystkich klubów za współpracę. To będzie dla mnie krótka kadencja w Sejmie, ale wykorzystam moje doświadczenie dla dobra ojczyzny. Dziękuję radnemu Markowi Surmaczowi, który zrezygnował z prawa pierwszeństwa do objęcia mandatu. Dziękuję także marszałek Elżbiecie Annie Polak oraz całemu zarządowi za merytoryczną współpracę. Myślę, że spotkamy się po wakacjach, przy okazji kolejnej sesji sejmiku – mówiła Elżbieta Płonka.

Na początku obrad marszałek Elżbieta Anna Polak prezentowała raport o stanie województwa za rok 2018. To nowy dokument, który zawiera roczne podsumowanie działalności zarządu województwa z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku oraz realizację budżetu obywatelskiego. Marszałek przedstawiła istotę i podstawy prawne raportu, oraz najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem województwa. Wskazywała m.in. na dobrą sytuację społeczno - gospodarczą i wzrost PKB.

Podczas swojego wystąpienia marszałek odniosła się do interpelacji radnych, którzy pytali m.in. o realizację programu szerokopasmowe lubuskie. Radna Małgorzata - Paluch Słowińska, pytała o wykorzystanie szkieletu światłowodowego oraz o to, kto zostanie podłączony sieci internetu w ramach tzw. ostatniej mili.

- Szybki dostęp do szerokopasmowego internetu, to jedno z najważniejszych zadań realizowanych w ostatnich latach przez zarząd województwa. Dzięki pionierskim działaniom w regionie zlikwidowano 80% białych plam. W najnowszych wskaźnikach na 100 badanych gospodarstw domowych, już 79 ma dostęp on-line. W przypadku firm wskaźnik jest jeszcze wyższy, sięga 97 punktów. Szybki internet, jest w szkołach, urzędach, a dzięki projektowi „ostatniej mili”, będzie też w domach Lubuszan – podkreślała Elżbieta Anna Polak.

Przedstawiając raport marszałek, odniosła się także do wypowiedzi radnej Beaty Kulczyckiej, która zasygnalizowała brak funduszu, który mógłby sfinansować startupy. Radna wskazywała, że Komisja Europejska stawia na takie rozwiązania. - Polska wschodnia, aż 65 mln złotych przeznacza na inwestycje w startupy – mówiła B. Kulczycka.

- W nowym budżecie województwa zaplanujemy Lubuską Sieć Innowacyjnych Startupów, ruszymy także z funduszem dla startupów. Wyraźnie określiliśmy nasze deficyty i wskazaliśmy, że musimy podjąć działania, które podniosą wskaźniki innowacyjności regionu oraz zwiększą liczbę patentów – wyjaśniła marszałek Elżbiety Anny Polak.Ostatecznie sejmik przyjął raport o stanie województwa za 2018 r. zaprezentowany przez marszałek Elżbietę Annę Polak, udzielając jednocześnie wotum zaufania zarządowi województwa. - Kluczowe wskaźniki wyglądają optymistycznie. Widać, że Lubuskie rozwija się. Odnotowaliśmy znaczny wzrost PKB, mamy najszybszy w Polsce spadek bezrobocia, wzrost liczby miejsc pracy w firmach oraz największą dynamikę wzrostu płac – mówiła marszałek. Za głosowało 17 radnych, przeciw 10.

Radni sejmiku przyjęli także sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2018, udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi województwa. Za głosowało 17 radnych, 10 było przeciw. Przypominamy dochody województwa osiągnęły pułap 428,1 mln zł, czyli 97,9% zakładanego planu. Do samorządowej kasy w ramach podatku CIT wpłynęło 104,4 mln zł (plan: 98,8 mln zł), a w ramach podatku PIT – 36,8 mln zł (plan: 34,6 mln zł). Województwo wydało 452,7 mln zł.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie województwa za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Lubuskiego wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie województwa:
  a) prezentacja raportu o stanie województwa za rok 2018,
  b) debata nad raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Lubuskiego wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie województwa.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2018 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubuskiego:
  a) instytucji kultury,
  b) jednostek ochrony zdrowia,
  c) Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Lubuskiego i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok:
  a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok,
  b) przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok,
  c) przedstawienie informacji o stanie mienia Województwa Lubuskiego,
  d) debata nad sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok oraz sprawozdaniem finansowym Województwa Lubuskiego za 2018 rok,
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok:
  a) wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego o udzielenie Zarządowi Województwa Lubuskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa za rok 2018,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok.
 9. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za okres 01.01.2019 – 31.03.2019.
 10. Sprawozdanie za 2018 rok z wykonania Uchwały Nr XXXVII/270/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Lubuskie.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020” w 2018 roku.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 i rekomendacje na 2019 rok dla województwa lubuskiego.
 13. Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 i 2018 „Programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2017-2020".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Gorzowie Wlkp.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jadwidze Grażynie Błoch „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stefanowi Tomaszowi Bulandzie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tadeuszowi Jasionkowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Marioli Barbarze Klapczyńskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stefanii Krupińskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Lechowi Wacławowi Malinowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mieczysławowi Palonce „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ireneuszowi Pawlikowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zbigniewowi Staszakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mieczysławowi Żaguniowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 33. Przyjęcie protokołu z VI sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 34. Sprawy różne.
 35. Zamknięcie obrad VIII sesji Sejmiku.

źródło: lubuskie.pl

KMB

 
Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

 • Finałowe starcie w „Ninja Warrior Polska”. W grze Lubuszanie (ZDJĘCIA)

  Finałowe starcie w „Ninja Warrior Polska”. W grze Lubuszanie (ZDJĘCIA)

  We wtorek, 12 kwietnia, w Polsacie finałowy odcinek V edycji „Ninja Warrior Polska”. W grze dwóch lubuskich zawodników. To Krzysztof Spławski z Zielonej Góry i Paweł Murawski z Żagania. Czy wśród nich znajdzie się ten, który po raz pierwszy w Polsce zostanie wojownikiem Ninja?

 • O tym jak Lubuszanie Polskę obudzili

  O tym jak Lubuszanie Polskę obudzili

  Robert Motyka i Marek Starybrat dołączyli do grona prezenterów Radia ZET. Od 4 kwietnia budzą słuchaczy w „Dzień dobry bardzo”.

 • Wyjątkowy weekend w pałacu w Brodach (ZDJĘCIA)

  Wyjątkowy weekend w pałacu w Brodach (ZDJĘCIA)

  W najbliższą sobotę, 27 listopada we wspaniałej scenerii Pałacu Brühla w Brodach odbędzie się aukcja sztuki współczesnej. Swoje prace wystawi aż 19 artystów z całej Polski. W ramach wydarzenia odbędzie się również otwarcie Leżakowni Alkoholi Starzonych “Polish Barrels".

 • Finał Miss Polski 2021 już w piątek! Lubuszanka w finale!

  Finał Miss Polski 2021 już w piątek! Lubuszanka w finale!

  Już 20 sierpnia po raz trzydziesty drugi zostanie wybrana nowa Miss Polski. Do rywalizacji o tytuł najpiękniejszej Polki stanie aż 24 pań ze wszystkich regionów naszego kraju. W tym gronie jest jedna piękna Lubuszanka!

 • Głos kobiet - kobiety o prawach człowieka

  Głos kobiet - kobiety o prawach człowieka

  28 sierpnia 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się debata "Głos kobiet - kobiety o prawach człowieka". Organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.

 • Stadion w Gorzowie zmienia oblicze!

  Stadion w Gorzowie zmienia oblicze!

  Dobre wiadomości do Gorzowa Wlkp. Samorząd województwa przekazał 1 mln zł na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u