Lubuskie Talenty. Rusza program stypendialny

16 październik 2019
Lubuskie Talenty. Rusza program stypendialny Adobe Stock

Rusza program stypendialny Lubuskie Talenty. Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów lubuskich szkół podstawowych oraz liceów, którzy są uzdolnieni w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.

Wnioski można składać od 21 października do 8 listopada 2019 r. - Poprzez program stypendialny pomagamy wybitnie uzdolnionej młodzieży realizować wyznaczone cele oraz stwarzamy młodym ludziom odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium:

a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;

b) uzyskanie z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00;

c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00;

d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria

Dodatkowo punktowane kryteria:

a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowymi;

b) osiadanie przez ucznia/uczennicę ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

c) status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się o stypendium.

Kwota stypendium:

W przypadku uczniów/uczennic szkół podstawowych jest to kwota 600,00 zł miesięcznie (łącznie 6000,00 zł) a dla uczniów/uczennic liceów ogólnokształcących kwota ta wynosi 800,00 zł (łącznie 8000,00 zł)miesięcznie.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2019 r. do czerwca 2020 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów lubuskich szkół podstawowych (100 uczniów klas VII i VIII) oraz liceów ogólnokształcących (160 uczniów klas I-III) szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.

Na co można przeznaczyć stypendium:

a) pomoce dydaktyczne i przybory szkolne (podręczniki, atlasy, sprzęt laboratoryjny)

b) wyposażenie miejsca domowej nauki (biurko, krzesło, regał)

c) sprzęt komputerowy (laptop, monitor, drukarka)

d) opłata związana z dostępem do internetu

e) koszty transportu (w celu dotarcia do szkoły oraz na dodatkowe zajęcia)

f) kursy, szkolenia (w tym kursy językowe, obozy naukowe, korepetycje)

g) opłaty szkolne (czesne, opłaty za internet)

h) koszty uczestnictwa w konkursach i/lub olimpiadach

i) koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej (teatr, galeria sztuki, filharmonia).

Projekt realizowany jest w ramach: Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 - 31.08.2020.

Obszar realizacji: Województwo Lubuskie

Całkowita wartość projektu 2 773 000,00 zł

Kwota dofinansowania (95%): 2 634 350,00 zł (z czego 85% to środki EFS a 10% to budżet państwa). Pozostałe 5% to wkład własny województwa.Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u