II sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

17 grudzień 2018
Autor: 

II zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyłą się 17 grudnia 2018 roku o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7. Podczas sesji wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

W przerwie sesji o koło godz. 14:30 odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad II zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego oraz przedstawienie najważniejszych kierunków i założeń na lata 2019-2023.
 5. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za okres 01.01.2018 r. - 30.09.2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok: odczytanie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, przedstawienie stanowisk klubów radnych, odczytanie opinii komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji, przedstawienie stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego do opinii komisji stałych, przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego do projektu uchwały, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego, głosowanie uchwały budżetowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu powierzchni na działce    nr 810/54 przy ul. Floriana Kroenke w Gorzowie Wlkp., stanowiącej własność Województwa Lubuskiego.          
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słubickiego 
  na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie umorzenia należności przypadających Województwu Lubuskiemu od Greenhouse Capital Management spółka akcyjna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Lubuskiego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie niektórych czynności związanych z podróżą służbową Radnych Województwa Lubuskiego oraz ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu, w przypadku korzystania w podróży służbowej przez Radnych Województwa Lubuskiego z samochodu nie będącego własnością Województwa Lubuskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do składu Kapituły „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawieustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 23. Przyjęcie protokołu z I sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad II sesji Sejmiku.
KMB

 
Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

 

Top

stat4u