X zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

05 wrzesień 2019
Autor: 
Lubuskie.pl Krzysztof Kobusiewicz

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się X zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie była m.in. informacja Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Lubuskiem, uchwała dotyczącą określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

W sesji, oprócz radnych województwa, zarządu województwa, szefów departamentów i jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu, uczestniczyli także m.in. senator RP Robert Dowhan, szefowa lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak i prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów Edward Jednoszewski, który poinformował o przyznaniu marszałek Elżbiecie Annie Polak medalu honorowego LSS za dotychczasową współpracę z lubuskimi sołtysami i mieszkańcami wsi. - Inwestycje w lubuską wieś i szacunek do tradycji, to przykład zasług pani marszałek dla naszego środowiska – powiedział prezes Jednoszewski.

Podczas sesji ślubowanie na nowego radnego województwa złożył Ireneusz Madej. Komisarz wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej PiS Elżbiety Płonki, w związku z objęciem przez nią mandatu posła na Sejm RP. Zgodnie z prawem, jej miejsce zajął Ireneusz Madej, który w ubiegłorocznych wyborach samorządowych uzyskał kolejno największą liczbę głosów w okręgu i na liście, z których startowała Elżbieta Płonka.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności zarządu województwa w okresie między sesjami.

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Lubuska Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal przedstawiła informację o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach i placówkach oświatowych województwa lubuskiego. Radni mieli szereg pytań. Wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Wierchowicz dopytywał czy nie brakuje nauczycieli i czy kosztami podwyżek dla nauczycieli nie zostaną obciążone samorządy. - Nie mamy sygnałów, żeby brakowało nauczycieli, dyrektorzy takich problemów nie zgłaszali - odpowiadała wicekurator. - Zapewniono nas na spotkaniu z ministrem, że 0,4 proc. rezerwy oświatowej przeznaczono na potrzeby samorządów i na sfinansowanie tych podwyżek. - W jaki sposób kuratorium będzie monitorowało warunki nauki w szkołach? - dopytywała radna Anna Chinalska, dodając, że przepisy prawa oświatowego są ciągle nowelizowane, a z tego wynika problem ciągłych zmian w statutach i regulaminach szkół. K. Pernal odparła, że w znowelizowanym Prawie oświatowym zostały ustalone zasady dotyczące liczby ławek, monitoringu wizyjnego itp. - Są też na to środki, podobnie jak na podłączenie światłowodów i szerokopasmowego internetu do szkół - dodała. Radna Aleksandra Mrozek stwierdziła, że wyniki, jakie osiagają lubuscy uczniowie są niezadowalające a powodem tego są warunki w szkołach. Dopytywała o liczbę uczniów w klasach łączonych. - Czy na przyszłość, kiedy będą wprowadzane zmiany oświatowe, będziecie to konsultować ze środowiskiem oświatowym? - pytała radna. - Zadaniem kuratora oświaty jest pilnowanie, czy dyrektorzy szkół przestrzegają Prawa oświatowego, także w zakresie liczby uczniów w klasach łączonych - mówiła wicekurator. - Konsultacje są, były i będą na każdym etapie.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Maciej Nowicki przedstawił informację o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 r. Radni podjęli szereg uchwał, m.in. uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez województwo lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-III liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2019/2020, a także w sprawie udzielenia z budżetu województwa w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa. Radni jednomyślnie podjęli też uchwałę o przyznaniu Michałowi Kisielewiczowi (byłemu rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego) tytułu Honorowego Obywatelstwa Województwa Lubuskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad X zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach i placówkach oświatowych województwa lubuskiego.
 6. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2019 – 30.06.2019 r.
 7. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku: instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
 8. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2019 roku.
 9. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Szprotawki".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-III liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2019/2020.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Drezdenko.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości będącej własnością Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 285 w gminie Gubin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage).
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 24. Apel Sejmiku Województwa Lubuskiego do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie inwestycji w infrastrukturę kolejową o istotnym znaczeniu dla Województwa Lubuskiego i pozostałych części kraju.
 25. Przyjęcie protokołów z VII, VIII i IX sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad X sesji Sejmiku.


źródło: lubuskie.pl

MS

Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu.

 • Dyrektorka, kierowniczka, specjalistka. Feminatywy w Urzędzie Marszałkowskim

  Dyrektorka, kierowniczka, specjalistka. Feminatywy w Urzędzie Marszałkowskim

  Obostrzenia ustawowe obowiązujące w naszym kraju nie pozwalają na użycie feminatywów w oficjalnych dokumentach czy na pieczątkach. Mogą być jednak stosowane w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, na stronach internetowych i komunikatach prasowych, stopkach e-maili czy wizytówkach.

 • Unijne dofinansowanie na wsparcie seniorów

  Unijne dofinansowanie na wsparcie seniorów

  Dzięki wsparciu środków unijnych kolejne dofinansowanie w wysokości 2,1 mln zł trafiło do Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Wsparcie seniorów to jeden z priorytetów samorządu województwa.

 • Głos kobiet - kobiety o prawach człowieka

  Głos kobiet - kobiety o prawach człowieka

  28 sierpnia 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się debata "Głos kobiet - kobiety o prawach człowieka". Organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.

 • Stadion w Gorzowie zmienia oblicze!

  Stadion w Gorzowie zmienia oblicze!

  Dobre wiadomości do Gorzowa Wlkp. Samorząd województwa przekazał 1 mln zł na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego.

 • Ponad 200 tys. zł dla uniwersyteckich kół naukowych

  Ponad 200 tys. zł dla uniwersyteckich kół naukowych

  Samorząd województwa wspiera koła naukowe na lubuskich uczelniach. Marszałek Elżbieta Anna Polak podpisała umowę na przekazanie dotacji w wysokości 211 tys. zł Uniwersytetowi Zielonogórskiemu.

 • 120 nowych lekarzy w lubuskich szpitalach

  120 nowych lekarzy w lubuskich szpitalach

  Lubuskie ma już pierwszych absolwentów kierunku lekarskiego, którzy teraz zgodnie z procedurą rozpoczną staże w szpitalach. W lubuskich lecznicach przygotowano ok. 120 miejsc stażowych.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u